Sunndalen - naturogbilde

20100701as11-12-06-1 Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) Sunndalen

Mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyneSunndalen