Sunndalen - naturogbilde

20100701as11-16-52 Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) Sunndalen

Mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyneSunndalen