Sunndalen - naturogbilde

20100701as11-14-36 Mnemosynesommerfugl (Parnassius mnemosyne) Sunndalen

Mnemosynesommerfugl Parnassius mnemosyneSunndalen