Sommerfugler (Lepidoptera) - naturogbilde

23.08.2006 14-14-42_0034

nattflygammafly